MŠ Kytička Kostelec
Mateřská škola Kytička Kostelec

Organizační řád

Organizační řád Mateřské školy v Kostelci, okres
Tachov, příspěvkové organizace

Č.j.: MSKo/45/2019

Usnesením zastupitelstva obce Kostelec byla přiznána právní subjektivita Mateřské škole v Kostelci na základě zřizovací listiny č. j.2/2 ze dne 30. 9. 2002 ve smyslu § 14, odst. 2 zákona č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství, ve znění pozdějších úprav včetně novely č. 284/2002 Sb. 

I. Všeobecná ustanovení

 1. Úvodní ustanovení

Organizační řád stanoví strukturu  Mateřské školy Kostelec, náplň, činnosti a působnost ředitele.

Organizační řád je základní akt řízení Mateřské školy Kostelec, a je závazný pro všechny její zaměstnance.
Navazuje a vychází z obecně závazných předpisů, zejména pak zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním a jiném vzdělávání (dále jen školský zákon) a vyhlášky č. 14/2005 o předškolním vzdělávání ve znění novely č. 43/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

2. Informace o škole

název:  Mateřská škola Kostelec, okres Tachov, příspěvková organizace

sídlo:   Kostelec 91, 349 01 Stříbro

statutární zástupce:  MarieBenediktová

IČO:  699 83 313 

Internetové stránky: www.mskostelec.cz

e-mailskolka.kostelec@seznam.cz

3. Postavení a poslání mateřské školy

Předškolní vzdělávání vytváří základní předpoklad pro další vzdělávání, podporuje rozvoj osobnosti dítěte předškolního věku, podílí se na jeho zdravém, citovém, tělesném a rozumovém rozvoji a na osvojení základních pravidel chování. Napomáhá vyrovnávat nerovnoměrnosti vývoje dětí před vstupem do základního vzdělávání. Mateřská škola Kostelec má vlastní koncepci v podobě Školního vzdělávacího programu, která vychází z Rámcově vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání. Školní vzdělávací program je vypracováván společně učitelkami a je přizpůsobený daným podmínkám školy.

 II. Organizační členění

 1. Řízení a vedení školy

Státní správu vůči škole realizuje krajský úřad, samosprávu pak obec, která je zřizovatelem.

V čele školy je ředitelka, jako statutární orgán, kterého jmenuje v souladu s § 166 odst. 2) zákona č. 561/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů, zřizovatel.

Ředitelka jedná za školu jejím jménem ve všech právních vztazích, do kterých škola může vstupovat. Její povinnosti jsou dvojí: výchovně vzdělávací, které stanoví § 33 - 35 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů,  a vyhláška MŠMT ČR č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, a jako vedoucí organizace, kde povinnosti stanoví občanský zákoník, zákoník práce, obchodní zákoník, předpisy finančního práva, apod.

V době nepřítomnosti ředitelky ji zastupuje v oblasti ekonomické vedoucí školní jídelny, v ostatních záležitostech řízení a vedení školy pak ředitelkou pověřená učitelka. Obě zástupkyně mají od ředitelky k jejímu zastupování písemné pověření.

Vnitřní organizační strukturu školy stanoví organizační řád školy, který vydává ředitel školy ve smyslu § 9, odst. 1 zákoníku práce ve znění pozdějších předpisů.

Organizační a řídící normou určující základní strukturu školy a základní pravidla vnitřního pořádku jsou řády školy a vnitřní směrnice, které upřesňují základní pracovní postupy a činnosti školy v souladu s obecně právními předpisy a řády školy. Jejich účinnost není časově ohraničená, vydává je ředitelka školy.

Finanční řízení:

Finanční řízení vykonává ředitelka školy. Komplexní vedení účetnictví a správu rozpočtu zajišťuje účetní.

Personální řízení:

Personální agendu vede v plném rozsahu ředitelka školy a personální a mzdová účetní.

Sledování platových postupů a nároků pracovníků zajišťuje ředitelka školy.

Materiální vybavení:

Vstupní evidenci nově pořízeného majetku provádí ředitelka školy.

Za ochranu evidovaného majetku odpovídá ředitelka.

Řízení výchovy a vzdělávání:

Organizace výchovně-vzdělávacího procesu se řídí platnými školskými předpisy, školním řádem a školním vzdělávacím programem.

Externí vztahy:

Ve styku s rodiči dětí jednají jménem školy ředitelka a učitelky.

Rozsah zmocnění pro jednání jménem školy v externích vztazích je stanoven v pracovních náplních pracovníků.

2. Zaměstnanci

Ve škole pracují učitelky a provozní zaměstnanci.Rozsah povinností zaměstnanců a odpovědností stanoví pracovní smlouvy a pracovní náplně.

Pracovněprávní vztahy zaměstnanců školy se řídí obecně závaznými právními předpisy a v jejich intencích, eventuálně vydanými předpisy a pokyny MŠMT ČR a krajského úřadu.

Mzdové podmínky zaměstnanců školy stanoví právní předpisy, především zákon č. 143/1992 Sb. a nařízení vlády  č.330/2003 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů.

Pracovní náplně jsou členěny tak, aby z nich vyplývaly:

·      klíčové oblasti pracovníka

·      komu je pracovník přímo podřízen

·      o čem sám rozhoduje, aniž by musel získat souhlas nadřízeného pracovníka

·      co předkládá k rozhodnutí nadřízenému pracovníkovi

·      v jakém rozsahu jedná jménem školy v externích vztazích

·      jaká mimořádná opatření má ve své působnosti

3.  Organizační uspořádání

I.  třída - 3 - 4 leté ( mladší děti)

II. třída - 4 - 6 leté ( starší děti)

III. třída - 5-7 leté ( děti s OŠD, SVP)

Ředitelka: Marie Benediktová

Učitelky: Irena Hrochová, Miriam Petrová, Ivana Pavelková, Libuše Musilová, Kateřina Moulisová 

Vedoucí ŠJ: Renáta Stibalová

Kuchařka:    Pavlína Vůchová, Kamila Majerová

Školnice:     Lucie Külkens, Šárka Goldobinová

4. Organizační schéma

III. Základní povinnosti zaměstnanců a zaměstnavatele

Povinnosti, stejně tak práva zaměstnanců a zaměstnavatele, jsou dány zákoníkem práce, školským zákonem, vyhláškou o předškolním vzdělávání, vyhláškou 263/2007 Sb., vyhláškou č. 263/2007 Sb., kterou se stanoví Pracovní řád pro zaměstnance škol a školských zařízení a dalšími obecně závaznými právními normami.

1. Pracovní povinnosti zaměstnanců

·  Zaměstnanci jsou povinni pracovat řádně podle svých sil, znalostí a schopností, plnit pokyn nadřízených vydané v souladu s právními předpisy a spolupracovat s ostatními zaměstnanci.

· Využívat pracovní dobu a výrobní prostředky k vykonávání svěřených prací, plnit kvalitně a včas pracovní úkoly.

· Dodržovat právní předpisy vztahující se k práci jimi vykonávané; dodržovat ostatní předpisy vztahující se k práci jimi vykonávané, pokud s nimi byli řádně seznámeni.

· Řádně hospodařit s prostředky svěřenými jim zaměstnavatelem a střežit a ochraňovat majetek zaměstnavatele před poškozením, ztrátou, zničením a zneužitím a nejednat v rozporu s oprávněnými zájmy zaměstnavatele.

· Zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, o nichž se dozvěděli při výkonu zaměstnání.

· Další povinnosti zaměstnanců jsou popsány v pracovních náplních.

· Odpovědnost za škodu způsobenou zaměstnancemzaměstnavateli nebo zaměstnavatelem zaměstnanci je řešena v souladu se zákoníkem práce.

2.  Povinnosti zaměstnavatele

Základní povinnosti ředitelky:

·  Řídit a kontrolovat práci podřízených zaměstnanců a hodnotit jejich pracovní výkonnost a pracovní výsledky (směrnice o kontrolní činnosti ředitelky).

· Co nejlépe organizovat práci.

· Vytvářet příznivé pracovní podmínky a zajišťovat bezpečnost a ochranu zdraví při práci (směrnice BOZP a PO).

· Zabezpečovat odměňování zaměstnanců v souladu se zákoníkem práce a platovými předpisy (vnitřní platový předpis).

· Vytvářet podmínky pro zvyšování odborné úrovně zaměstnanců (směrnice o DVPP).

· Zabezpečovat dodržování právních a vnitřních předpisů.

· Zabezpečovat přijetí opatření k ochraně majetku zřizovatele.

3.  Pracovní doba pedagogických zaměstnanců

· Je dána v pracovní smlouvě.

· Pedagogický pracovník může vykonávat práce související s přímou pedagogickou činností v prostorách mateřské školy, ale i v místě trvalého bydliště pracovníka.

· Rozvrh přímé i nepřímé pedagogické činnosti jednotlivých pracovníků určený v Rozvržení pracovní doby

4.  Pracovní doba nepedagogických zaměstnanců

· Pracovní doba nepedagogických zaměstnanců je dána v pracovní smlouvě

IV. Závěrečná stanovení

. Tento Organizační řád MŠ nahrazuje OŘ MŠ z 1. 9. 2018. 

. Platnost od 1.9.2019                                                                                                                                

Zaměstnanci seznámeni s tímto řádem na provozní poradě dne 23. 8. 2019

V Kostelci, 23. 8. 2019                                              

Marie Benediktová, ředitelka školy

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Projekty

logo Plzeňského kraje

loga mšlogo eu více zde

Aktuální počasí

dnes, pátek 19. 7. 2024
zataženo 27 °C 18 °C
sobota 20. 7. déšť 27/17 °C
neděle 21. 7. slabý déšť 28/16 °C
pondělí 22. 7. slabý déšť 19/16 °C